Vedtægter for Ballerup Bridge Club

§ 1.   Navn, hjemsted og formål

Klubben er stiftet den 16. august 1967 under navnet BALLERUP BRIDGE CLUB (BBC) med hjemsted i Ballerup Kommune.

Klubben, der er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund (DBf), har til formål at samle bridgespillere til regelmæssige spilleaftener og eventuel undervisning for gennem turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til bridge.

Klubben spiller om mesterpoint i henhold til ”Regler for danske mesterpoints”

§ 2.   Medlemmer

Klubben optager både aktive, dvs. spillende, og passive, dvs. ikke-spillende, medlemmer, der er godkendt af bestyrelsen.

Såvel aktive som passive medlemmer kan tilmelde sig distrikts-, kreds- og forbundsturneringer.

Medlemskab er økonomisk bindende for hele sæsonen.

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til den næste sæson. 

Udmeldelse, og ligeledes eventuelt makkerskift, bedes meddelt bestyrelsen tidligst muligt i sæsonen og gerne allerede i januar/februar.  

§ 3.   Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt blandt klubbens aktive medlemmer.

Formanden og de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant vælges på generalforsamlingen som følger:

I lige år:              formanden og ét medlem

I ulige år:            tre øvrige medlemmer

Hvert år:             én suppleant.

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Der tages referat fra møderne.

Klubben tegnes af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af formandens fravær eller inhabilitet tegnes klubben af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter honorarer, tilskud til medlemssammenkomster, tilskud til telefon- og kørselsudgifter, tilskud til medlemmernes deltagelse i officielle turneringer, præmier i klubturneringer  og træffer desuden beslutning om andre forhold end selve bridgespillet ved klubarrangementer.

Forslag til kontingenter og indmeldelsesgebyr fremlægges af bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen i forbindelse med næste års budget.

Bestyrelsens medlemmer er kontingentfri. Bestyrelsen kan bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der yder en særlig indsats for klubben i forbindelse med administration, turneringers tilrettelæggelse og deres afvikling, samt i andre særlige tilfælde.

Bestyrelsen udpeger for hver sæson en webmaster til vedligeholdelse og ajourføring af klubbens hjemmeside efter hver spilleaften.

Bestyrelsen udpeger for hver sæson en administrator af klubsystemet, herunder administration og indberetning af mesterpoint.

§ 4.   Turneringsleder

Bestyrelsen udpeger for et år ad gangen en turneringsleder, der har ansvaret for:

 • at tilrettelægge og gennemføre klubturneringerne i henhold til sæsonplanen
 • at udpege supplerende turneringsledere.
 • at opslå resultaterne i de løbende turneringer med angivelse af den enkelte aftens score.
 • at afgøre tvister under spillet i overensstemmelse med DBf’s love og regler.
 • at klubbens hjemmeside i samarbejde med webmasteren ajourføres med den enkelte spilleaftens resultater

§ 5.  Spilleudvalg

Spilleudvalget består af 5 medlemmer. Blandt de aktive medlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen tre medlemmer og én suppleant. Ét medlem udpeges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. Endvidere er den ansvarlige turneringsleder obligatorisk medlem.

Spilleudvalget har ansvaret for:

 • at udarbejde sæsonplan, som normalt offentliggøres på klubbens hjemmeside inden sæsonstart.
 • at behandle protester mod turneringsledernes afgørelser. Den enkelte turneringsleder er inhabil ved appeller af egne afgørelser.
 • at forestå det sportslige arrangement ved klubbens åbne turneringer.

Spilleudvalget vælger selv sin formand.

Spilleudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af dets medlemmer er til stede. Ved afstemning i spilleudvalget er den valgte spilleudvalgsformands stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Spilleudvalget tager referat fra spilleudvalgsmøderne. Referatet tilstilles bestyrelsen.

§ 6.  Revision

Generalforsamlingen vælger hvert år to revisorer og én revisorsuppleant.

§ 7.  Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt ultimo april/primo maj med følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. kassererens beretning
 4. næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
 5. indkomne forslag         
 6. valg til bestyrelse
 7. valg af spilleudvalg
 8. valg af én suppleant til bestyrelse
 9. valg af én suppleant til spilleudvalg
 10. valg af to revisorer
 11. valg af én revisorsuppleant
 12. eventuelt.

Generalforsamlingen afvikles så vidt muligt fysisk.

Der kan dog gives mulighed for delvis digital afvikling af generalforsamlingen, hvis særlige hensyn taler herfor. Bestyrelsen skal i så fald sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, herunder således at alle fysiske/digitale deltagere gives lige adgang til at ytre sig samt deltage i fortrolige afstemninger.

Hvis en fysisk generalforsamling ikke er mulig som følge myndighedskrav eller lignende ekstraordinære omstændigheder, kan bestyrelsen efter dennes rimelige skøn beslutte, at generalforsamlingen afholdes helt elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Bestyrelsen skal da sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, herunder således at alle deltagere gives adgang til at ytre sig og deltage i fortrolige afstemninger.

Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at den foreslåede dirigent og referent samt bestyrelsesmedlemmerne sidder fysisk sammen, hvis det vurderes at være fornødent for en forsvarlig afvikling af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling skal ved opslag i klublokalet indvarsles senest 4 uger før afholdelsen. Samtidig med varslingen offentliggøres dagsorden. Såfremt klubben på dette tidspunkt ikke kan samles i klublokalet, er det tilstrækkeligt at annoncere på hjemmesiden og via mail til klubbens medlemmer.

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i klubben senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  Såfremt klubben på dette tidspunkt ikke kan samles i klublokalet, er det tilstrækkeligt at annoncere på hjemmesiden og via mail til klubbens medlemmer.

Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret, jvf. § 11.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Undtaget herfra er forslag til ændringer hvis vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Ikke rettidigt indsendte forslag samt ændringer til rettidigt indsendte forslag, der vil belaste 
klubbens økonomi med mere end 2.000 kr. om året kan der udelukkende træffes principbeslutning om.

På klubbens generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

Der tages referat fra generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8.  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt:

 • bestyrelsen finder det påkrævet, eller
 • mindst  1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom overfor bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

I det sidste tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest én måned efter at ønsket herom er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på bestyrelsens foranledning. Indkaldelsen meddeles i klublokalet samt på hjemmesiden, eller fremsendes pr. mail til medlemmernes registrerede mailadresse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og skal angive sted og tidspunkt for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse tillige med dagsorden samt eventuelle forslag.

Ved afstemninger gælder samme regler som på ordinære generalforsamlinger, jvf. § 7.

§ 9.  Klubbens opløsning

Forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), når mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, men dette ikke svarer til mindst 2/3 af samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling efter retningslinjerne i § 7.

På denne nye generalforsamling kan forslag om klubbens opløsning vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Såfremt klubben opløses, henlægges en eventuel formue hos DBf med henblik på eventuel stiftelse af en ny DBf-tilsluttet bridgeklub i Ballerup Kommune. Skulle dette ikke have fundet sted indenfor de næstfølgende to år, overgår formuen til DBf.

§ 10.  Regnskabsår

Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

Revideret regnskab opslås i klublokalet senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Regnskabet omdeles på generalforsamlingen til de fremmødte medlemmer.

§ 11.  Kontingent

Kontingent, inklusivt kontingent til DBf, forfalder til betaling på tidspunkter, der fastsættes af bestyrelsen.

Restance indebærer tab af stemmeret på generalforsamlingen og kan medføre eksklusion.

Ved optagelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr.

Af hensyn til korrekt opkrævning af kontingent til DBf oplyses ved indmeldelse i BBC, hvilken klub der forventes at blive medlemmets primærklub fra sæsonstart. I tilfælde af ændringer skal bestyrelsen underrettes.

Eventuel fejlopkrævning af medlemskontingent i forhold til DBf reguleres ved efterbetaling/tilbagebetaling, når fejlen konstateres.   

§ 12.  Eksklusion

Bestyrelsen kan, hvis den finder det påkrævet, udelukke en spiller for en periode, evt. ekskludere vedkommende fra klubben.

Eksklusion af et medlem skal meddeles DBf.

§ 13.  Klubregler

Yderligere bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder er angivet i ”KLUBREGLER FOR BALLERUP BRIDGE CLUB.”

Bestyrelsen kan ændre klubreglerne, eventuelt efter indstilling fra spilleudvalget eller turneringslederen. Sådanne ændringer af klubreglerne skal herefter under dagsordenens pkt. 5 godkendes på den førstkommende generalforsamling, hvis de fortsat skal være gældende.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 14. spetember 2021.