Klubregler for Ballerup Bridge Club

§ 1. Spilletidspunkt

Klubbens spilleaften er tirsdag. Der startes på alle spilleaftener kl. 18.45, medmindre andet er meddelt.

§ 2. Sæson

Sæsonen starter normalt første tirsdag i september måned og slutter normalt ultimo april/primo maj.

§ 3. Tilmelding

Tilmelding til klubbens turneringer er normalt unødvendigt, idet man som medlem automatisk er deltager. Undtagelser fra denne regel vil blive meddelt af den ansvarlige turneringsleder eller af bestyrelsen. Medlemmerne har således principielt mødepligt til spilleaftenerne. En spiller, der er forhindret i at møde, skal selv skaffe substitut.

§ 4. Justering af score

4.1. Ved udeblivelse:

  • Enkeltmands- og parturnering:

Den/det ikke-mødende spiller/par tildeles 40% (M-) af mulig score, dog max. egen gennemsnitscore for hele turneringen, hvis udeblivelsen var strafbar.
Den/det ikke-mødende spiller/par tildeles 50% (M) af mulig score, hvis udeblivelsen var straffri.

Den/det mødende spiller/par tildeles gennemsnittet af de spillede runder i den pågældende sektion (M*).

  • Holdturnering:

Når et hold udebliver, er udgået eller mangler i turneringen, gælder følgende:

1. Scoren for det udeblevne hold fastsættes på følgende måde:  

a. Hvis udeblivelsen var strafbar*), tildeles holdet 0 KP.  

b. Hvis udeblivelsen var straffri*), tildeles holdet 10 KP.

2. Det mødende hold tildeles den højeste score af følgende muligheder:  

a. 13 KP

b. gennemsnittet**) af de øvrige holds KP-scorer mod det udeblevne hold

c. gennemsnittet**) af holdets egen KP-score i samtlige øvrige kampe 

3. Imp-scoren for kampen fastsættes til 0 for det udeblevne hold. Det mødende hold får det laveste antal imp, der giver mindst det tildelte antal kamppoint. Hvis udeblivelsen var straffri, fastsættes imp-scoren dog til 0-0.   
Hvis mindst halvdelen af spillene er afviklet, før det er nødvendigt at stoppe en kamp, så opgøres kampens resultat ved andvendelse af KP-skalaen for det antal spil, der er spillet. 

*) ”Strafbar” og ”straffri”udeblivelse er beskrevet i DBF’s turneringslederhåndbog § 244.

**) Det beregnede gennemsnit afrundes til nærmeste hele enhed (0,01 KP ved anvendelse af skalaen med to decimaler, 1 KP ved anvendelse af heltalsskalaen). Halve enheder afrundes væk fra middel (10 KP).

4.2. Ved substituering *:

  • Enkeltmandsturnering:

En evt. højere score justeres ned til egen gennemsnitsscore for hele turneringen, hvis substituttens handicap er over 3 point lavere end handicappet for det medlem, der substitueres for.

  • Parturnering:

Såfremt kun én spiller er substitueret, foretages der ingen justering.

Såfremt begge spillere er substitueret, justeres som for enkeltmandsturnering, hvis bridgehandicappet for substitutparret er over 5 point lavere end for det par, der substitueres for.

  • Holdturnering:

Såfremt kun en spiller er substitueret, foretages der ingen justering.

Såfremt to spillere er substitueret, foretages der ingen justering, hvis substitutterne spiller med hver sin af de ordinære spillere på holdet.

I alle andre tilfælde justeres som følger:

Hvis substitutternes samlede bridgehandicap er over 5 point lavere end det par, der substitueres for, justeres en højere score ned til holdets egen gennemsnitsscore for hele turneringen.

4.3.  Ved tidsoverskridelse:

Spilletiden for en runde/sektion fastsættes ud fra 7 minutters effektiv spilletid pr. spil.

Såfremt spilletiden overskrides, justeres scoren således:

Enkeltmands- og  parturnering:

1.       Hvis et spil ikke er afsluttet efter udløbet af skifteminuttet:

Første gang advarsel til begge par (kun til det ene par, hvis der er enighed om, at dette par alene har skylden). Anden, og efterfølgende gange: -10 %.       

2.       Hvis der en mindre end 5 minutter tilbage af spilletiden, må der ikke startes på et nyt spil.

Resultatet af det ikke spillede spil er 40-40.

3.       Hvis et par bliver for sent færdige ved et bord, og dette medfører, at de også bliver for sent færdige ved det næste bord, får parret -10 % for spillet ved dette bord.

Hvis et par bliver for sent færdige ved et bord, og dette medfører, at de ved det næste bord ikke får spillet sidste spil, bliver resultatet af dette spil 60-40.

4.       Advarsel, der ikke udløser straf den pågældende aften, overføres til næste aften i pågældende turnering.

Dette forhindrer, at man i sidste runde kan overskride tiden uden straf.

Holdturnering:

Ved overskridelse af spilletiden anvendes efterfølgende regler, der er i overensstemmelse med Danmarks Bridge Forbunds (DBF) turneringsreglement:

1.         En tidsoverskridelse på under fem minutter straffes ikke.

2.         Hold, som overskrider den fastsatte tid med mindst 5 minutter, idømmes straffe:

·         mindst 5, men under 10 min.: 1 KP

·         mindst 10, men under 15 min.: 2 KP

·         mindst 15, men under 20 min.: 3 KP

·         mindst 20, men under 25 min.: 5 KP

·         mindst 25, men under 30 min.: 8 KP.

3.         Forsinkelser på 30 min. eller mere straffes efter turneringslederens skøn, dog ikke mindre end  foranstående.

 

§ 5. Placering ved ligestilling.

Ved ligestilling efter en turnerings afslutning fastlægges de indbyrdes placeringer efter nedenstående regler:

Enkeltmands- og parturnering:

Hvis to eller flere spillere/par står lige, er det den samlede score i samtlige indbyrdes runder, der er afgørende.

Ved ligestilling efter en sådan beregning gives samme placering. Til brug for afgørelse af eventuel op- eller nedrykning anvendes spillerens/parrets handicap.

Holdturnering:

Hvis to eller flere hold står lige, fastlægges placeringen efter antal KP i indbyrdes kampe.

Hvis der herefter fortsat er ligestilling mellem hold placeres disse efter KP i indbyrdes kampe.

Er der fortsat ligestilling findes placeringen ved successiv anvendelse af følgende regler:

·         Størst IMP-difference i samtlige indbyrdes kampe

·         Størst IMP-kvotient beregnet ud fra samtlige vundne og afgivne IMP i turneringen.

Ved ligestilling efter en sådan beregning gives samme placering. Til brug for en afgørelse af eventuel op- eller nedrykning anvendes holdets handicap. Tidspunktet for registrering af handicap fastlægges af spilleudvalget.

§ 6. Mesterpoint og præmier

Mesterpoint (MP) tildeles efter reglerne i DBf’s mesterpointsordning.

I tilfælde af justeret score tildeles mesterpoint (MP) efter følgende regler:

                          Ad 4.1: Enkeltmands- og parturnering: Den/de mødende tildeles MP efter justering af score.

                                      Holdturnering: Der uddeles ikke MP til det mødende hold..

                        Ad 4.2: Såvel substitutter som ordinære spillere tildeles MP før justering af score.

                        Ad 4.3: MP tildeles efter justering af score.

                        Ad 5: MP tildeles før placering af ligestillede.

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre pågældende opfylder følgende:

                        Enkeltmands- og parturnering:

                        Pågældende skal have spillet mindst halvdelen af spillene.

                        Holdturnering:

                        Pågældende skal have spillet mindst halvdelen af kampene.

§ 7.  Generelt

7.1.                 For klubbens turneringer gælder de internationale love og etiske regler, der er godkendt af DBf.

7.2.                 Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. En turneringsleder skal altid tilkaldes, så uregelmæssighederne kan blive rettet i overensstemmelse med DBf’s regler.

                        Protest mod turneringslederens afgørelse skal afgives til samme senest 5 min. efter sektionens ophør, og udfyldt appelformular skal på forlangende tilstilles spilleudvalgsformanden senest næste spilleaften. Spilleudvalgets afgørelse, som skal foreligge senest 14 dage herefter, kan indankes for distriktet.

7.3.                 Når der i en holdturnering benyttes Bridgemate, skal der for hver kamp kun afleveres en underskrevet resultatblanket. Hvis der ikke benyttes Bridgemate, skal der desuden fra hvert bord afleveres en underskrevet regnskabsblanket. 

7.4.                 Fristen for indsigelse mod tastefejl i Bridgemate er 48 timer efter, at resultaterne er offentliggjort på hjemmesiden. Åbenlyse tastefejl kan umiddelbart rettes af den turneringsansvarlige. 

7.5.                 Systemkort er obligatorisk for såvel medlemmer som substitutter i alle klubbens turneringer. Alert og stopkort skal benyttes i overensstemmelse med DBf’s regler.

7.6.                 Mobiltelefoner og lignende udstyr skal normalt være på lydløs eller flytilstand under spillet. Hvis en spiller har et særligt behov for at kunne kontaktes via mobiltelefonen, kan turneringslederen give dispensation.
På klubaftener gives der i BBC ikke justeret score for at glemme at have mobiltelefonen på lydløs/flytilstand.

7.7.                 Medlemmerne skal behandle alt materiale med omhu og være turneringslederen behjælpelig med turneringens afvikling samt med oprydning efter spillet.  Ordensregler i øvrigt udarbejdes af bestyrelsen.

7.8.                 Medlemmerne holdes orienteret om arrangementer i klubben og om turneringer på distrikts-, kreds- og forbundsniveau.

7.9.                 Bestyrelsens og spilleudvalgets sammensætning fremgår af klubbens hjemmeside.

4.2*: Skæringspunkt for handicapberegning, er den dag sektionen spilles.

Disse klubregler er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. april 2023